Projekty Badawcze – nabór

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w otwartym naborze na członka konsorcjum w projekcie niekomercyjnego badania klinicznego head to head – ABM/2022/3

Celem naboru jest wyłonienie instytucji, która wystąpi w roli członka Konsorcjum w planowanym do złożenia wniosku w Konkursie na niekomercyjne badania kliniczne w head to head – ABM/2022/3 organizowanym przez Agencję Badań Medycznych w wybranym przez Fundację obszarze chorób odkleszczowych.

Zagadnieniem przedmiotowym planowanego projektu niekomercyjnego badania klinicznego w formie eksperymentu badawczego jest narastający problem chorób odkleszczowych, w szczególności opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki oraz profilaktyki.

Zgłoszenia do naboru można składać w terminie od 27 września do 10 października br * za pośrednictwem formularza: Zalacznik_Formularz_zgloszeniowy.pdf (110 KB)

Konsorcjanci będą zobowiązani do realizacji zadań Konsorcjum zgonie z wymaganiami i zapisami regulaminu konkursu ABM/2022/3 –

https://abm.gov.pl/pl/najwazniejsze/1556,Agencja-Badan-Medycznych-oglasza-konkurs-na-badania-head-to-head.html

Fundacja Lyme Generation planuje złożenie wniosków w Konkursie na niekomercyjne badania kliniczne head to head – ABM/2022/3 organizowanym przez Agencję Badań Medycznych w wybranym przez Fundację obszarze chorób odkleszczowych

Do obowiązków członka Konsorcjum należeć będzie wspólna realizacja projektu pod względem merytorycznym wraz z Liderem i pozostałymi Konsorcjantami, tzn. uczestnictwie w tworzeniu projektu badania klinicznego, w tym w szczególności w przygotowaniu założeń Wniosku, w projektowaniu protokołu badania klinicznego, uczestnictwo w procesie rejestracji badania oraz w analizie danych będących wynikiem badania klinicznego. Lider i członkowie Konsorcjum będą prowadzić wspólną politykę finansową (uczestniczyć w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu) objętą Umową Konsorcjum, a także będą, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągnięcia celu Projektu. Są w tym zakresie również zobligowani do skoordynowanego działania.

Instytucja dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do uzyskania zgody Badacza/Osoby odpowiedzialnej merytorycznie za projekt.

Wybór instytucji zaproszonych do tworzenia Konsorcjum zostanie dokonany na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Analizy zgłoszeń dokona Komisja składająca się z:

 1. Głównego Badacza lub wskazanego przez niego członka zespołu badawczego,
 2. Kierownika Działu Badań Klinicznych Niekomercyjnych

Ocena zgłoszeń uwzględniać będzie:

 1. Zgodność działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum,
 2. Deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum,
 3. Potencjału naukowego, technicznego oraz administracyjnego umożliwiającego realizację badania.

Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji członków Konsorcjum zostanie podana niezwłocznie po zakończeniu naboru na stronie internetowej Fundacji Lyme Generation - lymegeneration.org

Maksymalna liczba instytucji wyłonionych w naborze do pełnienia roli członka Konsorcjum wynosi 3. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej niż maksymalna liczby Konsorcjantów lub niewyłonienia żadnego, w sytuacji, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wymogów:

 1. Zgodności działań potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum,
 2. Deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum,
 3. Dostatecznego doświadczenia w realizacji badań klinicznych,
 4. Dostatecznego potencjału naukowego, technicznego oraz administracyjnego umożliwiającego realizację badania.

Każdy z członków komisji dokona oceny punktowej zgłoszeń na podstawie następujących kryteriów:

 1. Ocena potencjału naukowo-technicznego kandydata (całego podmiotu) (0-10 pkt)
 2. Ocena potencjału finansowego kandydata (całego podmiotu) (0-5 pkt)
 3. Ocena potencjału administracyjnego (całego podmiotu) (0-5 pkt)
 4. Ocena potencjału klinicznego i naukowego jednostki organizacyjnej (dedykowanego oddziału/klinika) (0-30 pkt).

Na podstawie sumy punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji zostanie utworzona lista rankingowa kandydatów. Kandydat z najwyższą liczbą punktów zostanie wybrany na partnera konsorcjum. Fundacja Lyme Generation zastrzega sobie prawo do:

 1. Podpisania umowy konsorcjum z kandydatem, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny w każdym czasie.

Adres nadsyłania zgłoszeń: lymegenerationorg@gmail.com

Informacji dotyczących aplikacji udziela Jarosław Kasprzak Prezes Fundacji Lyme Generation
tel. 501550373 ; lymegenerationorg@gmail.com